Ulusal Politikalar

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023):

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası oluşturmak amacıyla hazırlanmış ve 23.07.2019 tarihinde yayımlanmıştır.

On Birinci Kalkınma Planı ile Türkiye’nin her alanda verimliliğinin artırılması amaçlanırken, Millî Teknoloji Hamlesi ile uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik daha yüksek değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci öngörülmektedir. Planın hedef ve politikaları “İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi”, “Rekabetçi Üretim ve Verimlilik”, “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum”, “Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre”, “Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim” olmak üzere beş ana başlık altında toplanmıştır.

On Birinci Kalkınma Planında yer alan politika ve tedbirler; 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına yansıtılmış ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlığımıza verilen görev ve yetkiler doğrultusunda sorumluluğu verilen tedbir ve faaliyetlerin takibi sağlanmış ve sağlanmaya devam edilmektedir.

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı:

25.10.2022 tarih ve 31994 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı"nda makroekonomik, mali ve sektörel politikalar ile bunların hayata geçirilmesine yönelik uygulamalar belirlenmiştir.

İhtiva ettiği politikaları somut ve ölçülebilir tedbirler vasıtasıyla hayata geçirmeyi hedefleyen söz konusu programın 2023 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenen 24 adet faaliyetinden Başkanlığımız sorumludur. Somut, ölçülebilir ve bir yıllık zaman diliminde tamamlanabilecek faaliyet, proje, iş ve işlemlerden oluşan Yıllık Program tedbirleri üçer aylık dönemler halinde izlenip değerlendirilmektedir.

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Başkanlığımızın sorumlu olduğu tedbir ve faaliyetler şu şekildedir:

468.1.Kamu kurumlarının BİT yatırımlarında yerli katma değeri artırmaya ilişkin usul ve esaslar belirlenecek, bu amaca yönelik kurumsal tedarik planları hazırlanacaktır.
 
  • 468.1.1.Çalışmalarına başlanmış olan, kamu kurumlarının BİT yatırımlarında yerli katma değeri artırmaya yönelik yerli firma ve yetkinlik envanteri çıkarılacaktır.
468.2.Kamu kurumlarının BİT alımlarına ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlenecek, kamu kurumlarının BİT ürün ve hizmeti tedarik edeceği firmalara ilişkin kriterler tespit edilecektir.

  • 468.2.1.Kamu kurumlarının veri merkezi ve bulut bilişim hizmeti alacağı firmalar için başlatılmış olan akreditasyon çalışmaları tamamlanacaktır.
  • 468.2.2.Kamu kurumlarının BİT envanteri ve analizi çalışması yürütülecek, BİT alımlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi çalışmalarının koordinasyonu sağlanarak gerekli mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
473.1.Yapay zekâ teknolojileri alanında yerli teknoloji üretme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin ekonominin genelinde etkin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal ölçekteki çalışmalar için yol haritası hazırlanacaktır.
 

473.1.1.Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi doğrultusunda bilgi paylaşımı yapılması ve içerik sağlanabilmesi için Yapay Zekâ Portali’nin içeriği zenginleştirilecektir.

473.1.2.Yapay zekâ risk yönetişimi çerçevesi geliştirilecektir.

475.3.Ulusal siber güvenlik ekosisteminin güçlendirilerek uluslararası rekabet seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 

475.3.1.Bir uluslararası siber güvenlik iş forumu düzenlenecektir.

475.3.2.Yerli Siber Güvenlik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması Platformu hayata geçirilerek ihtiyaç duyulan yerli siber güvenlik ürünlerinin olgunlaştırılması ve ihracatını sağlayacak ekosistemin geliştirilmesi sağlanacaktır.

476.6.Siber güvenlik alanında kalifiye iş gücünün yetiştirilmesi amacı ile meslek yüksekokullarının siber güvenlik müfredatı geliştirilecek, meslek standartları oluşturulacaktır.
 

476.6.1.Siber güvenlik alanında öğretim programı bulunan meslek yüksekokullarının mevcut siber güvenlik müfredatı geliştirilecektir.

476.6.2.Siber güvenlik alanında öğretim programı bulunan meslek yüksekokullarından mezun olacak öğrencilerin meslek unvanları belirlenecek ve standartları hazırlanacaktır.

484.2.Dijital dönüşüm alanında güncel istatistikler derlenerek ulusal ve uluslararası endeks çalışmalarında etkin kullanımı sağlanacaktır.
 

484.2.1.Dijital Türkiye Endeksi ölçümleme mekanizması oluşturulacaktır.

484.2.2.Uluslararası endeks çalışmalarına yönelik belirlenen veri sorumlusu kurumlarla güncel istatistiklerin oluşturulması sağlanacaktır.

808.2.e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetler sadeleştirilecek, bütünleştirilecek ve olgunluğu artırılacaktır.
 

808.2.1.e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan bütünleşik hizmet sayısı 120'ye çıkarılacaktır.

808.4.Hizmet sunumunda mobil hizmetler başta olmak üzere kanal çeşitliliği artırılacak ve dezavantajlı kesimlerin erişimini artırmaya yönelik çalışmalara öncelik verilecektir.
 

808.4.1.e-Devlet Kapısı'nda yaşlı ve engelli kullanıcılara yönelik hizmet erişilebilirliği seçenekleri artırılacaktır.

810.1.e-Devlet çalışmalarına ilişkin yönetişim ve koordinasyon mekanizması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde tek çatı altında toplanarak etkinliği artırılacaktır.
 

810.1.1.Ülkemizin önümüzdeki yıllarda takip edeceği Dijital Devlet Stratejisi hazırlanacaktır.

810.1.2.Kamu kurumlarının bilgi teknolojileri faaliyetlerinden sorumlu üst yöneticilerine yönelik Dijital Dönüşüm Liderleri eğitim programı hayata geçirilecektir.

812.1.e-Devlet Kurumsal Mimarisi oluşturularak kamu kurumlarında yaygınlaştırılacaktır.
 

812.1.1.e-Devlet kurumsal mimarisine ilişkin kapsam, yöntem ve kullanılacak araçlar tanımlanacaktır.

812.2.Kamu bilgi sistemlerinde veri standardizasyonu sağlanacak, kurumlar arası veri paylaşımının önündeki engelleri kaldırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
 

812.2.1.İleri analitik ve yapay zekâ ihtiyaçlarına yönelik idari ve hukuki iyileştirme önerileri raporu hazırlanacaktır.

812.2.2.Kamu Veri Alanı pilot çalışmaları hayata geçirilerek referans mimari oluşturulacaktır.

812.4.Kamu iş süreçlerini iyileştirmek üzere Merkezî Servis Tasarım Platformu kurulacaktır.
 

812.4.1.Merkezî Süreç Otomasyonu Platformu’nun kurulumuna ilişkin pilot çalışma hayata geçirilecektir.

813.2.Açık kaynak kodlu yazılımlara geçişe yönelik kurumsal planlar hazırlanacaktır.
 

813.2.1.Kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılım kullanımına geçiş planlarının hazırlanması için ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonuna yönelik çalışmalar sürdürülecektir.