KAYSİS Projesi

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS), kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapısının tanımlanmasından, sunulan hizmetlere; hizmetlerde kullanılan belgelerden, kurumların iletişim ve yönetici bilgilerine kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen Dijital Türkiye (e-Devlet) uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilmesini sağlayacak bilgi yönetim sistemidir.

Proje Hakkında

KAYSİS alt uygulamaları ile;

 • Devlet teşkilatını oluşturan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan birimler tanımlanarak dinamik organizasyon şemaları oluşturulmaktadır.
 • Devletin kendi yetki alanı içinde sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyenlere, elektronik ortam üzerinden hizmetlere erişim imkânı sağlanmaktadır.
 • e-Yazışma ve e-İmza süreçleri için temel veriler sağlanmaktadır.
 • Kurum ve kuruluşların Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın yürürlüğe koydukları mevzuat kayıt altına alınmaktadır.
 • Kamu hizmetleri ile bunların sunulma süreçleri tespit edilmektedir.
 • Hizmetlerin sunumunda yapılan resmi yazışmalar ile yazışmalardaki paraf ve imza süreçleri tespit edilmekte ve ilgili hizmetler ile ilişkilendirilmektedir. 
 • Hizmetlerin sunulma süreleri ve yıllık işlem sayıları gibi istatistikler toplanmaktadır.

Projenin Amaçları

 • Devletin kurumları ve faaliyetlerinin standartlaştırılarak elektronik ortamda tanımlanması,
 • Kamusal faaliyetler ile mevzuat dayanakları madde/fıkra/bent düzeyinde ilişkilendirilerek, fiilen yürürlükten kalkan mevzuatın tespit edilmesinin sağlanması,
 • Bürokratik süreçlerin tespit edilmesi,
 • Dijital Türkiye  çalışmalarının planlanması,
 • Devlet teşkilatının tarihsel gelişiminin elektronik olarak kayıt altında tutulması,
 • Resmi yazışma verilerinin, iletişim bilgilerinin, sunduğu hizmetlerin ve yürüttüğü mevzuatın paylaşılması,

KAYSİS ALT MODÜLLERİ

 Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)

DETSİS, Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerinin hiyerarşik yapıya uygun olarak tek bir merkez üzerinde kayıt altına alındığı sistemdir. DETSİS içerisinde her bir kurum/birim tekil ve değişmez nitelikte T.C. DETSİS Numarası ile tanımlanmaktadır.

Uygulama
DETSİS, MERNİS ve MERSİS ile birlikte Dijital Türkiye'nin üç temel ayaklarından birini oluşturmaktadır. DETSİS içerisinde yer alan kurum ve birimler kategori ve statülerine göre tasnif edilmektedir. DETSİS mimarisi üzerinden kurumların hiyerarşik yapısı, iletişim bilgileri, kurumla ilişkili mevzuat, kurumun sunduğu hizmetler, hizmetlerde kullanılan belgeler, yönetici bilgileri ve standart dosya planı kodları gibi bilgiler tek bir nokta üzerinden sunulabilmektedir.

DETSİS içerisinde birimler;

 • Kurum/birim adı bilgisi,
 • Hiyerarşi bilgisi,
 • Tüzel kişilik bilgisi
 • Bütçe türü bilgisi,
 • Kategori bilgisi,
 • Statü bilgisi,
 • Özellikli tür bilgisi,
 • KEP adresi bilgisi,
 • Kuruluş mevzuatı bilgisi

verilerini kapsayacak şekilde kurum yetkileri tarafından elektronik ortam üzerinden tanımlanmaktadır.

DETSİS içerisinde yer alan veriler kurumların Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) başta olmak üzere CİMER, e-İçişleri, DMO e-Satış, EKAP, İLANBİS, KAYS, e-Pasaport gibi uygulamalarda kullanılmak üzere bine yakın kurum ile entegre olarak çalışmakta ve günlük yüz bine yakın sorgulama yapılmaktadır.

 Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS)

Kamu kurum ve kuruluşlarınca vatandaş, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurumlarına sunulan kamu hizmetleri ile kurumlarda yürütülen diğer tüm faaliyetlerin “süreçler” düzeyinde tespit edildiği ve bu süreçlerin birbirleriyle ilişkilendirilmesinin sağlandığı KAYSİS alt uygulamalarından biridir.

Uygulama
Merkezi ve yerel yönetim kuruluşları tarafından; özel sektöre, vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına,  diğer kamu kurumlarına resen ve başvuru şeklinde sunulan hizmetler aşağıda yer alan temel başlıklar halinde sistem yetkililerimiz tarafından tanımlanmaktadır:

 • Genel Bilgiler (Hizmetin adı, tanımı vb.)
 • Yetki Verilen Mevzuat
 • Başvuruların Kabulü (Başvuruda istenen belge adları)
 • Yazışmalar (İç ve dış yazışmalar)
 • Sonuç Bilgileri (Hizmetin ortalama tamamlanma süresi, düzenlenen belge vb.)
 • Paraf Listeleri (Yazışmalarda ve üretilen belgelerde kullanılan paraf listeleri)

► İmza Yetkilileri Modülü (İYEM)

İmza Yetkilileri Modülü (İYEM), Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)’te tanımlı kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurt dışı birimlerinde görevli her düzeydeki kurum/birimlerin yönetici bilgilerinin ve bu kurum/birimlerin iletişim bilgilerinin kayıt altına alındığı bir sistemdir. 

Uygulama
İYEM Yönetici Kodu CİMER sisteminde, kurumların CİMER cevap/onay sorumlularının tanımlanmasında kullanılmaktadır. 

► Kamu Mevzuat Sistemi (KMS)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurum ve kuruluşlarının düzenlediği, Resmi Gazete’de yayımlanmayan tüm mevzuatın yer aldığı bilgi sistemidir. KMS’nin işleyişinde, Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'nde bulunan tüm kamu ve kuruluşları esas alınmaktadır. KMS içerisinde; yönetmelik, yönerge, sirküler, tebliğ, özelge, ana statü, genel şartname vb. metinleri ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin metinler bulunmaktadır. KMS ile Türk hukukunun ikincil yazılı kaynaklarının tümüne ulaşılmaktadır. Mevzuat Bilgi Sistemi temel alınarak, KMS’de Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat da yayımlanmaktadır.

Uygulama
Tüm üniversiteler ile büyükşehir sınırları kapsamında olmayan ilçe belediyeleri hariç tüm mahalli idare kuruluşları KMS’ye dâhil edilmiştir.

KMS kayıt işlemlerini tamamlayanlardan, kurumsal internet sitelerinde yer alan “Mevzuat” sayfaları yerine KMS üzerinden sadece kuruma ait mevzuat kayıtlarının sunulacağı "kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/DETSİS Numarası" internet adresine bağlantı sağlanmasına ilişkin altyapı oluşturulmuştur.