5523 Sayılı Cumhurbaşkanlığına Bağlı Ofislere İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun

9913

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI OFİSLERE İLİŞKİN BAZI

DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1)

 

          Kanun Numarası               : 5523

          Kabul Tarihi                       : 21/6/2006

          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih  : 4/7/2006   Sayı : 26218

          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 45 

 

 

             Amaç ve kuruluş

             MADDE 1 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             (2) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             (3) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             (4) Ofis, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tâbidir.(2)

             (5) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             Tanımlar

             MADDE 2 – (1) Bu Kanunda  geçen;

             a) (Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/126 md.)Ofis: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen ofisleri,

             b) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             c) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             ç) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             ifade eder.

             Ajansın görevleri

             MADDE 3 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

 

 

____________________

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 126 ncı maddesiyle, bu Kanunun adı ‘’ Türkiye Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı

Kurulması Hakkında Kanun’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 126 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Ajans” ibaresi “Ofis” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

             Teşkilât

             MADDE 4 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             Kurul ve görevleri

             MADDE 5 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             Başkan

             MADDE 6 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             Ana hizmet birimleri

             MADDE 7 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

Danışma ve yardımcı hizmet birimleri

             MADDE 8 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             Bütçe ve denetim (1)

             MADDE 9 – (1) Ofisin bütçesi, aşağıdaki kaynaklardan oluşur: (1)

             a) Ofis tarafından ücret karşılığı sağlanabilecek çeşitli hizmetler karşılığında elde edilecek gelirler.

             b) Genel bütçeden Cumhurbaşkanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek.

             c) Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar.

             (2) Ofis bütçesinin gelir, gider ve muhasebesine ilişkin usûl ve esaslar ile Ofis hizmetlerinden ücret karşılığı sağlanacak olanların bağlı olacağı esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Ajansın hesap yılı malî yıldır. Ajans her hesap yılından en az altı ay önce gelecek yıl içinde yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenmesini talep ettiği tutarı Cumhurbaşkanına bildirir. (1)  

 

–––––––––––––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 126 ncı maddesiyle, bu maddenin Birinci fıkrasında yer alan “Ajansın” ibaresi “Ofisin” şeklinde, “Ajans” ibaresi “Ofis” şeklinde ve “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde ve İkinci fıkrasında yer alan “Ajans bütçesinin” ibaresi “Ofis bütçesinin” şeklinde, “Ajans hizmetlerinden” ibaresi “Ofis hizmetlerinden” şeklinde, “Ajans tarafından” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından” şeklinde, “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde ve “Başbakana” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

 

             (3) Ofis gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Ofis gelirleri, Başkan tarafından uygun görülen bankalarda açılacak hesaplarda tutulur. Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar harcanmayan paralar bütçe ile ilgili birime bildirildikten sonra Ofisin ertesi yıl gelir hesabına aktarılır. Ofisin giderleri Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan bütçeden karşılanır.(1)

             (4) Ofisin malî işlemleri, Sayıştayın denetimine tâbidir. Sayıştayın denetime ilişkin raporu Cumhurbaşkanlığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. (1)

             Personele ilişkin hükümler

             MADDE 10 – (1) Ofis hizmetleri, (…)(2) iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel(4) eliyle yürütülür. (Mülga ikinci cümle: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             (2) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             (3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, mevzuatta belirtilen nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile Ofiste (…)(4) (…) (3) (…) (4) istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son bulur. Bunlara verilecek ücret ile diğer malî ve sosyal haklar yapılacak iş akdi ile belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, Ofisteki görevleri sona erdiğinde, öğrenim durumları, hizmet yılı ve unvanları dikkate alınarak önceki kurumlarında kariyerlerine veya durumlarına uygun boş bir kadro veya pozisyona en geç üç ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir ay içerisinde göreve başlatılırlar. Ancak, bu kişilerin atanmalarında, önceki kurumlarındaki idarî unvanlar dikkate alınmaz. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Ofiste geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Bu durumda kıdem tazminatları ödenmez ve bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. (Mülga son cümle: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)(3)

             (4) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

             (5) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/126 md.)

–––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 126 ncı maddesiyle, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Ajans” ibareleri “Ofis” şeklinde, “Ajansın” ibareleri “Ofisin” şeklinde, “Maliye Bakanlığına” ibaresi “bütçe ile ilgili birime” şeklinde ve “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,  Dördüncü fıkrasında yer alan “Ajansın” ibaresi “Ofisin” şeklinde, “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 126 ncı maddesiyle,  10 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Ajans” ibaresi “Ofis” şeklinde  değiştirilmiş ve “toplam sayısı 60’ı geçmemek üzere,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 126 ncı maddesiyle,  10 uncu maddenin Üçüncü fıkrasında yer alan “, bu Kanunda” ibaresi “mevzuatta” şeklinde, “Ajansta” ibareleri “Ofiste” şeklinde, “Ajanstaki” ibaresi “Ofisteki” şeklinde değiştirilmiş, “daire başkanı” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(4) 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle, 10 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan “uzman personel ve destek personeli” ibaresi “personel” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “Başkan, veya uzman personel olarak” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

 

 

             (6) Başkan ile diğer personelin ücret ve gündelikleri ile diğer malî haklarının üst sınırı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. (1)

             (7) Ofis personeline ilişkin tüm ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür. (1)

             (8) Ofisin, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerinde vekâlet, istisna veya hizmet akdi ile yerli ve yabancı danışman ve uzmanlar istihdam edilebilir. (1)

             (9) Başkan ve diğer personelin, görevlerinin ifası sırasında yaptıkları masrafların hangilerinin Ofis bütçesinden karşılanabileceğine dair usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (1)

             (10) Başkan, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen nitelikleri haiz bir iç denetçi atar.

             Sözleşme ile araştırma, etüd, proje yaptırma

             MADDE 11 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK/703/126 md.)

             Bilgi isteme ve gizliliğe uyma

             MADDE 12 – (1) Ofis, araştırma ve inceleme konuları için bu Kanun kapsamında görevleri ile ilgili gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen kamu kurum ve kuruluşları, söz konusu isteğe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. Ofisin her türlü personeli, bu yoldan sağlanan bilgilerden sır mahiyetinde olanları açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.

             Yönetmelikler

             MADDE 13 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK/703/126 md.)

             Uygulanmayacak hükümler

             MADDE 14 – (1) Bu Kanunun ve Ofisler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanmaz.(1)

GEÇİCİ MADDE 1- (Ek: 2/7/2018 – KHK/703/126 md.)

(1) Bu maddenin yayımlandığı tarihte Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı kapatılmıştır.

(2) Kapatılan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığına ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler ile yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve doküman hiçbir işleme gerek kalmaksızın Cumhurbaşkanlığındaki ilgili ofise devredilmiş sayılır. Ajansın elinde bulunan nakit ve benzeri değerler aynı tarih itibarıyla genel

bütçeye gelir kaydedilmek ilgili ofisin muhasebe birimi hesabına aktarılır.

(3) Kapatılan Ajansın mülkiyetinde bulunan veya Ajansa tahsis edilmiş olan taşınmazlar ilgisine göre tapuda resen Hazine adına tescil edilerek veya doğrudan tahsis amacında kullanılmak üzere ilgili Ofise tahsis edilebilir.

(4) Kapatılan Ajansta istihdam edilen personelin görevi sona erer. Ajansta görev yapan;

  a) Başkan, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanı, Uzmanlar ilgili ofisteki uzman personelin pozisyonlarına,

  b) Diğer personel ise durumlarına uygun pozisyonlara,

  atanmış sayılır.

(5) Bu madde uyarınca atanmış sayılanların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve genel kadro usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

  1. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 126 ncı maddesiyle, 10 uncu maddenin altıncı fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Ajans” ibaresi “Ofis” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “Ajansın” ibaresi “Ofisin” şeklinde, Dokuzuncu fıkrasında yer alan “Ajans” ibaresi “Ofis” şeklinde değiştirilmiştir.

 

5523 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

5523 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/644

6, 7, 10  

12/6/2011 tarihinde yapılan milletvekili seçiminden sonra

kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte 

KHK/703

Kanunun adı, 1, 2, 3 ila 8 , 9, 10,

11,12,13,14, GEÇİCİ MADDE 1

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7161

10

18/1/


 
5523 Sayılı Cumhurbaşkanlığına Bağlı Ofislere İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanunu indirmek için tıklayınız.


.