1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

 

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı         : 1

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi - Sayısı    : 10/7/2018         - 30474

 

YEDİNCİ KISIM

CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM(1)

Kuruluş ve Tanımlar(1)

 

Kuruluş

MADDE 525  – (1) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bu kısmında; verilen görevleri yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kurulmuştur.

(2) (Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/7 md.) Ofislerin merkezi Ankara’dadır. Ofisler gerekli görmesi halinde yurtiçinde ve yurtdışında çalışma bürosu açabilir.

 

Tanımlar

MADDE  526 – (1) Bu Bölümde geçen;

a) Başkan: Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisinin Başkanını,

b) Başkanlık: Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisinin Başkanlığını,

c) (Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/8 md.) Dijital dönüşüm: Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirilen bütüncül dönüşümü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM(2)

Dijital Dönüşüm Ofisi(2)

 

Dijital Dönüşüm Ofisinin görevleri

MADDE 527- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-24/10/2019-30928-CK-48/9 md.)

(1) Dijital Dönüşüm Ofisinin görevleri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek, Dijital Türkiye (e-devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası işbirliğini artırmak ve bu alanlarda koordinasyonu sağlamak.

____________

(1) 24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 48 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesiyle bu Kararnameye Yedinci Kısmının “Cumhurbaşkanlığı Ofisleri” başlığından sonra gelmek üzere “Birinci Bölüm” bölüm numarası ve “Kuruluş ve Tanımlar” bölüm başlığı eklenmiştir.

(2) 24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 48 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesiyle bu Kararnameye 526 ncı maddesinden sonra gelmek üzere “ İkinci Bölüm” bölüm numarası ve “Dijital Dönüşüm Ofisi” bölüm başlığı eklenmiştir.

 

b) Kamu dijital dönüşüm yol haritasını hazırlamak.

c) Dijital dönüşüm ekosistemini oluşturmak amacıyla kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek bunların dijital kamu hizmetlerinin tasarım ve sunum sürecine katılımını teşvik etmek.

ç) Görev alanına giren hususlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan yatırım projesi tekliflerine ilişkin Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş vermek ve uygulamaya konan projelerle ilgili gelişmeleri takip edip gerektiğinde yönlendirmek.

d) Bilgi güvenliğini ve siber güvenliği artırıcı projeler geliştirmek.

e) Kamuda büyük veri ve gelişmiş analiz çözümlerinin etkin kullanımına yönelik stratejiler geliştirmek, uygulamalara öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak.

f) Kamuda öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak.

g) Yerli ve milli dijital teknolojilerin kamuda kullanımının artırılması yoluyla geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturulması amacıyla projeler geliştirmek.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarının dijital teknoloji ürün ve hizmetlerini maliyet etkin şekilde tedarik etmesine yönelik strateji belirlemek.

h) Görev alanına ilişkin proje ve uygulamalara gerektiğinde destek sağlamak.

ı) Devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilat birimlerinin elektronik ortamda tanımlanmasına ve paylaşılmasına yönelik çalışmaları koordine etmek.

i) Görev alanına giren konularda politika ve strateji önerilerinde bulunmak.

j) Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

 

Kamu Dijital Dönüşüm Lideri

MADDE 527/A- (Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/9 md.)

(1) Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, Kamu Dijital Dönüşüm Lideridir.

 

Dijital Dönüşüm Ofisinin hizmet birimleri ve görevleri

MADDE 527/B- (Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/9 md.)

(1) Dijital Dönüşüm Ofisinin hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

a) Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığı:

1) Kamunun dijital dönüşümüne yönelik Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak.

2) Kamuda dijital dönüşüm yol haritasını hazırlamak ve dijital dönüşüm ekosistemini oluşturmak.

3) Dijital dönüşüm alanında kamuda teknik ve idari kapasiteyi geliştirmek.

4) Dünyadaki teknolojik ve yapısal değişimi takip ederek ülkemizde dijital dönüşüm alanındaki reform çalışmalarına katkı sağlamak.

5) Kamuda dijital dönüşüm alanındaki kurumsal mimari çalışmaları koordine etmek ve bu çalışmaların sürekliliğini sağlamak.

6) Kamu kurumlarının hizmet ve süreç envanterleri ile dijital ortamda sundukları hizmetlere yönelik envanterlerin oluşturulması ve güncel tutulmasına yönelik çalışmaları koordine etmek.

7) Kamu kurumlarının bilgi teknolojileri proje yönetimi yetkinliklerini geliştirmeye ve süreç iyileştirme faaliyetlerine yönelik çalışmaları yürütmek.

8) Kamuda ihtiyaç duyulan dijital dönüşüm projelerini tespit etmek, bu projeleri hayata geçirmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını koordine etmek.

9) Dijital dönüşüm alanında kurumlarla işbirliği içerisinde toplumsal yetkinlik ve farkındalığı artırmak.

10) Bireylerin ve firmaların dijital yetkinlikleri ile dijital teknoloji ürün ve hizmetlerine erişim ve kullanım imkânlarını geliştirmek.

11) Meslekler, istihdam piyasası, işgücü nitelikleri ve sosyal yardım mekanizmalarının dijital ekonominin gerektirdiği şekilde dönüştürülmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamak.

12) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Dijital Teknolojiler, Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı:

1) Dijital dönüşüm alanında milli teknolojilerin ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine ve kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak.

2) Kamunun dijital dönüşümünde öncelikli sektörleri ve alanları belirlemek, teknoloji yol haritalarını oluşturmak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

3) Dijital dönüşüm ekosisteminde yer alan yerli firma ve ürün envanterini oluşturmaya yönelik ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.              

4) Dijital dönüşüm hizmetlerinin etkin şekilde sunulması ve farkındalık oluşturulması amacıyla kamu kurumlarının ortak ihtiyacı olan teknolojik çözüm ve projeleri geliştirmek.

5) Kamu hizmetlerinde dijital teknoloji destekli yenilikçi çözümlerin kullanımına yönelik çalışmalar yürütmek.

6) Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün rekabetçi bir yapıda gelişimine ilişkin çalışmalara katkı sağlamak.

7) Kamudaki uygulama deneyimleri ile başarılı olmuş ilgili ürünler için bölgesel ve uluslararası yaygınlaştırma stratejilerini belirlemek ve uygulanmasını takip etmek.

8) Kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmet maliyetlerini düşürmeye ve ulusal güvenliğin sağlanmasına yönelik alternatif teknolojileri ve etkin temin modellerini geliştirmek.

9) Kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinin maliyet etkinliği ve teknolojik uyumunu sağlamak amacıyla, toplu şekilde tedarik edilmesine yönelik proje geliştirmek.

10) Dijital dönüşüm alanındaki projeleri planlamak, kamunun mükerrerlik arz eden veya örtüşen ilgili projelerini bütünleştirmek ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

11) Kamuda yürütülen dijital dönüşüm projelerinde sistem tasarımı, projelerde kullanılacak yazılım ve donanım unsurları ile proje yönetim metodolojisi açısından uyulması gereken hususlarda kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki donanım ve yazılım envanterini oluşturmak ve güncel tutmak.

13) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı:

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin Ofisin belirlediği strateji ve standartlar doğrultusunda planlanması ve yürütülmesine teknik destek sağlamak, proje süreçlerini sürekli ve düzenli olarak izlemek.

2) Görev alanı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının uyması gereken ulusal ve uluslararası standartları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek.

3) Ofis bünyesindeki birimlerin yürüttükleri projelere ilişkin olarak üst seviye uygulama adımları ve performans göstergelerini ilgili paydaşlarla birlikte belirlemek ve bu kriterler çerçevesinde projelerin ilerlemesini izleyerek Başkana raporlamak.

4) Ofisin görev alanına giren konularla ilgili istatistikleri temin etmek, derlemek, dönemsel olarak yayımlamak ve ihtiyaç duyulan istatistiklerin üretilmesi ile ulusal ve uluslararası endeks çalışmalarında gerekli koordinasyonu sağlamak.

5) Ofisin görev alanıyla ilgili konularda teknik incelemeler, akademik çalışmalar, saha çalışmaları ve benzeri faaliyetleri kapsayan Dijital Dönüşüm Araştırmaları Programını yürütmek.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı:

1) Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında kamu kurumları ve kritik altyapılara yönelik siber güvenlik stratejileri geliştirmek.

2) Ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler geliştirmek.

3) Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarının ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gelişmeleri takip etmek.

4) Kritik altyapıların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

5) Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmından istisna tutulacak kurum ve kuruluşlar konusunda ilgili kurumlara önerilerde bulunmak.

6) Kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılması suretiyle ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak.

7) Özel sektörün kapasitesinin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.

8) Kritik altyapılar başta olmak üzere her alanda, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesine ve bu çözümlerin kullanımının kamuda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

9) Kritik teknoloji ve bilgi varlıklarını korumak amacıyla önleyici ve koruyucu faaliyetler konusunda çalışmalar yürütmek.

10) Kamu kurumlarında ve kritik altyapı işleten kuruluşlarda bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulup işletilmesi, teknik standartlar ile usul ve esasların belirlenmesi, uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında çalışmalar yürütmek.

11) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı:

1) Kamuda büyük veri ve yapay zekâ uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamaya yönelik Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak.

2) Kamuda büyük veri teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında gerekli proje ve faaliyetleri desteklemek.

3) Öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük etmek.

4) Büyük veri analitiği, güvenliği ve mahremiyeti çalışmalarını yürütmek.

5) Kurumlar arası işbirliğini geliştirmek ve kamuda veriye dayalı etkin karar alma süreçlerini oluşturmak amacıyla kamu veri sözlüğü hazırlık çalışmalarını koordine etmek.

6) Ulusal düzeyde açık veri konusunda strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak.

7) Kamu verisinin paylaşılması amacıyla ulusal Açık Veri Portalini kurmak ve işletmek, kamu kurumlarının Portale veri aktarımına ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek.

8) Türkiye’nin veri depolama, işleme ve iletimi faaliyetleri için bölgesel bir merkez olarak konumlandırılmasına yönelik politika ve strateji önerilerinde bulunmak.

9) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı:

1) Ofisin görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle ilişkileri yürütmek, ülkemizi temsil etmek ve koordinasyonu sağlamak.

2) Uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

3) Ofisin yurtdışındaki tanıtım etkinliklerinin organizasyonu konusunda çalışmalar yürütmek.

4) Ofisin görev ve sorumluluk alanına giren konulardaki uluslararası anlaşma, sözleşme ve diğer hukuki metinlerin imzalanması ve/veya onaylanmasına yönelik süreci ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde takip etmek.

5) Ofisin yurtdışı temsilcilikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı:

1) Ofisin bilgi ve iletişim teknolojileri ve siber güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili hizmetlerini yürütmek.

2) Ofisin internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.

3) Ofisin görev alanıyla ilgili bilgi bankalarının oluşturulmasına yönelik teknik çalışmaları yürütmek ve ilgili sistemleri yönetmek.

4) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

g) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

1) Ofisin insan kaynağı politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak, personel istihdamını sağlamak ve personelin özlük işlemlerini yürütmek.

2) Ofis personelinin yetiştirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini yürütmek.

3) Ofisin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

4) Ofisin yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, sağlık ile diğer idari hizmetlerini yürütmek, taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak.

5) Ofisin kurumsal iletişim süreçlerini yürütmek.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ğ) Hukuk Müşavirliği:

1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

2) Dijital dönüşüm alanında ihtiyaç duyulan düzenlemeler veya ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılması kapsamındaki mevzuat çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak.

3) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

ALTINCI BÖLÜM(1)

Ortak Hükümler

 

Sorumluluk ve koordinasyon

MADDE  528 – (1) Başkan, ofisin en üst amiri olup ofisin genel yönetim ve temsilinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

(2) Başkan, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak yönetir.

(3) Başkan, Ofisin bütçe teklifini hazırlar, belirlenen amaç, politika, strateji ve performans hedef ve ölçütleri doğrultusunda uygulamayı yürütür, izler ve raporlar. 

(4) Başkan, Ofisin yönetim sistemlerini gözden geçirir, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir ve yönetimin geliştirilmesini sağlar.

(5) Başkan, faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

________________

(1) 24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 48 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesiyle bu Kararnameye “Altıncı Bölüm” bölüm numarası eklenmiştir.

 

 

(6) (Değişik:RG-24/10/2019-30928-CK-48/10 md.) Ofislerde Başkana yardımcı olmak üzere başkan yardımcısı görevlendirilebilir. 

(7) (Değişik:RG-24/10/2019-30928-CK-48/10 md.) Ofis, görev alanına giren hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarını koordine etmek, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmak,  bunun için gerekli toplantı veya diğer organizasyonları yapmak, uluslararası alanda yapılan çalışmalara iştirak etmek ve ülkemizi temsil etmekle görevli ve yetkilidir.

(8) Ofis Başkanlıkları, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık suretiyle yaptırabilir ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilir.

(9) Bu kapsamdaki faaliyetler ile Başkanlığa teklif edilen projelerin değerlendirilmesi ve desteklenen projelerin izlenmesine ilişkin hizmet alımlarında görev alan kamu görevlileri ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak harcamalar Başkanlık bütçesinden karşılanır. Başkanlıkça desteklenen araştırma-geliştirme projelerinde proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına onaylanan projede belirlenen tutarlar üzerinden ödeme yapılabilir. Projede görev yapan ve kamu görevlisi olmayan diğer personele onaylanan projede belirlenen tutarlar üzerinden hizmet bedeli ödenebilir.

(10) (Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/10 md.) Ofis, görev alanına ilişkin hukuki, idari ve teknik anlamdaki ihtiyaçları değerlendirmek ve görev alanına giren hususlarda mevzuat önerileri geliştirmekle görevli ve yetkilidir.

 

Personel istihdamı, çalıştırılması ve görevlendirme

MADDE 529 – (1) Ofislerde, 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümlerine göre personel istihdam edilir. Ayrıca ilgisine göre 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci ve ek 26 ncı maddesine göre geçici veya sözleşmeli olarak personel istihdam edilebilir. Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri Cumhurbaşkanınca tespit edilir.

 (2) Uzman personel, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş adaylar arasından istihdam edilir.                         

  (3) Özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, hizmetin özelliği veya devamlılığı gözetilerek vekâlet, istisna veya hizmet akdi bir yıl veya bir yıldan uzun süreyle, yerli ve yabancı danışman ve uzmanlar istihdam edilebilir.

(4) Personelin istihdamı ile başkan ve diğer personelin görevlerinin ifası sırasında yaptıkları faaliyet giderlerinin hangilerinin Ofis bütçesinden karşılanabileceğine dair usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(5) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen nitelikleri haiz bir iç denetçi istihdam edilebilir.

 

Eğitim ve mecburi hizmet

MADDE 529/A- (Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/11 md.)

(1) Ofis personeli mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere yurtdışına gönderilebilir. Bu kapsamda yurtdışına gönderilecek personelin seçilme usul ve şartları, çalışmalarının nasıl izlenip denetleneceği, geri çağrılmalarını gerektirecek haller, mecburi hizmet, masrafların tahsili ile diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun 78 inci, 79 uncu, 80 inci ve ek 34 üncü maddeleri ile bunlara dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak, 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen oranları geçmemek üzere ödenecek tutarları belirlemeye Başkan yetkilidir.

(2) Başkan tarafından uygun görülmesi halinde personel, Ofis hizmetlerinde kullanacağı yabancı dili daha etkin öğrenmesi için yurtiçi dil eğitim programlarına Ofis hizmetlerini aksatmamak kaydıyla gönderilebilir. Bu durumda Ofis, personelin eğitim amaçlı dil masraflarının %50’si kadarını karşılayabilir.

 

Bütçe ve denetim

MADDE 530 – (1) Ofisin bütçesi aşağıdaki kaynaklardan oluşur:

a) Genel bütçeden Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulacak ödenek,

b) Ofis tarafından ücret karşılığı sağlanabilecek çeşitli hizmetler karşılığında elde edilecek gelirler,

c) Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar.

(2) Ofislerin bütçelerinin gelir, gider ve muhasebesine ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir

Bilgi isteme ve gizliliğe uyma

MADDE 531 – (1) Ofisler, görev alanlarıyla ilgili araştırma ve inceleme ve diğer çalışmaları yapabilmek için gerekli olan bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebilir. Ofisin her türlü personeli, bu yoldan sağlanan bilgilerden sır mahiyetinde olanları açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.

 

Kadrolar

MADDE 532– (Değişik:RG-24/10/2019-30928-CK-48/12 md.)

(1) Ofisin kadroları Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.

 

Yöneticilerin sorumluluğu

MADDE 533 – (1) Ofiste görev yapan her kademedeki yöneticiler yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek emir ve direktifler ile sıralı yöneticiler tarafından verilecek emir ve talimatları yönünde mevzuata uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

 

Yetki devri

MADDE 533/A- (Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/13 md.)

(1) Başkan ve her kademedeki birim yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri, yetki devreden yöneticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Düzenleme görev ve yetkisi

MADDE 534 – (1) Ofis Başkanlığı; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idarî düzenlemeler yapabilir.

 

Yurtdışı teşkilatı

MADDE 535 – (1) Başkanlık yurtdışı teşkilatı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda yurtdışı teşkilatı kurabilir.

 

Yönetmelikler

MADDE 537 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

 

Yürürlük

MADDE 538 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 539 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini indirmek için tıklayınız.