Etik Komisyonu

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesi doğrultusunda Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlık Makamının 09.09.2021 tarihli Olur’u ile Dijital Dönüşüm Ofisi Etik Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonun görev süresi bir yıldır.

Başkanlığımızın Etik Komisyonu aşağıda belirtilen şekilde teşkil edilmiştir.

 • Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı Başkanlığında
 • Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığından bir üye
 • Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığından bir üye
 • Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığından bir üye 
 • Hukuk Müşavirliğinden bir üye 

Komisyon Sekreteryası Hukuk Müşavirliğinden 2 personel tarafından yürütülmektedir.

Etik Komisyonunun Görevleri
 
 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
 • Etik uygulamalarını değerlendirmek.
Etik Davranış İlkeleri

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma
Mevzuat
 
 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Etik Komisyonu İletişim Bilgileri
 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı Etik Komisyonu;

Adres: T.C. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Yerleşkesi Ziaur Rahman Cad. 06550 Çankaya/Ankara/Türkiye

Tel: 0312 403 65 00

e-Posta: dijitaliletisim@cbddo.gov.tr

Etik Kurulu Başvuru Usul ve Esasları
 
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilir.
 • Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz.
 • Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
 • İnceleme sırasında yargıya intikal ettiği anlaşılan başvurular işleme alınmaz.
 • Daha önce Kurulca incelenmiş şikâyet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikâyet konusu yapılamaz ve incelenmez.
 • Tüzel kişiler (kurum/kuruluşlar, sendikalar, dernekler vb.) tarafından yapılan başvurular işleme alınmaz.
 • Oluştuğu tarihten itibaren 2 yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular işleme alınmaz.
 • Dilekçede etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir ve elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
 

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.