e-Katılım Politikası

e-Katılım; gerçek ve tüzel kişilerin, dijital bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla politika yapma, karar alma ve hizmet geliştirme süreçlerine dâhil edilmesidir. Böylece tüm bu süreçlerin daha kapsayıcı, şeffaf ve müzakereci hale getirilmesi hedeflenmektedir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının e-Katılım Politikası, 1.11.1984 tarihli ve  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, On Birinci Kalkınma Planı’nın 2.5.2. sayılı "İyi Yönetişim" başlığının 780’inci amaç maddesi ("Kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın güçlendirilmesi, kamu hizmet sunumunda eşit ve adil muamele yapılmasının sağlanması ve şeffaflığın artırılması temel amaçtır.") doğrultusunda hazırlanmıştır.

e-Katılım ile birlikte devletin şeffaflık ve açıklık ilkelerinde iyileşme sağlanmasının yanı sıra gerçek ve tüzel kişilerin süreçlere dâhil edilmesiyle etkileşim, güven ve kullanıcı odaklılık boyutlarında gelişme sağlanacaktır.

Gerçek ve tüzel kişiler ile sağlanan etkileşim, kamu yönetiminin mevcut bilgi kaynaklarından ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için potansiyel çözümlerden yararlanmalarına olanak tanımakta, daha geniş perspektiften iyi yönetişim anlayışı için temel sağlamaktadır. 

Başkanlığımız tarafından alınacak idari ve teknik tedbirler ile yürütülecek iş ve işlemleri kapsayan e-Katılım Politikası; bilgi edinme, danışma ve karar alma başlıklarında ele alınmaktadır.

 • Bilgi Edinme: 
  • Paydaşların kamuya açık bilgiye çevrim içi kesintisiz erişimini ve/veya Başkanlığımıza ait elektronik ortamda sunulan iletişim kanalları üzerinden bilgi edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca herkes bilgi edinme hakkına sahip olup Başkanlığımız; iletişim kanalları üzerinden gelen bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak ile sorumludur. 
  • Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilginin kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olması kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir.
  • Başkanlığımızın sorumlu olduğu ulusal politika, plan ve stratejiler ile gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlere ilişkin güncel bilgi, internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan kolay erişilebilir içerik olarak paylaşılmaktadır.
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca, kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin talebi bilgi edinme başvurularına konu olamaz.
  • Uluslararası endekslerde dikkat edilen ve taranan bilgilerin yanı sıra gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen ek bilgilerin sunulması amacıyla internet sitemizde dönemsel olarak içerik zenginleştirme çalışmaları yürütülmektedir. 
  • Çevrim içi açık erişim sağlanamadığı değerlendirilen bilgi ve belgelerin ise Başkanlığımızın iletişim kanalları aracılığıyla talep edilmesi durumunda talepler istenen bilgi ve belgenin niteliği açısından değerlendirilmekte ve ilgili taraflarla gerekli paylaşımlar yapılmaktadır.
  • Gerçek ve tüzel kişiler, Başkanlığımızın görev alanı ile ilgili hususlarda T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden de başvuru yapabilmektedir.
 • Danışma: 
  • Gerçek ve tüzel kişilerin kamu politikaları ve hizmetleri üzerine katkı ve müzakerelere dâhil edilmesi yoluyla katılım sağlaması amaçlanmaktadır. 
  • Başkanlığımız iletişim kanalları aracılığıyla iletilen her türlü istek, şikâyet, görüş ve önerileri içeren başvurular incelenmekte, gerekli durumlarda ilgili taraflar ile bu kanallar üzerinden iletişime geçilmektedir. 
  • Kurumsal gelişmeler ile hizmet tasarımı ve sunumu açısından gerçek ve tüzel kişilerin süreçlere katılımının artırılması hedeflenmektedir.
  • Paydaşlar (diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası organizasyonlar) tarafından düzenlenen yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlanarak Başkanlığımız faaliyetleri ve görev alanındaki gelişmeler hakkında ilgili tüm taraflar ile görüşmeler yapılmaktadır.
 • Karar Alma: 
  • Politikaların ortak tasarımı, hizmet bileşenleri ve sunum yöntemlerinin birlikte geliştirilmesi yoluyla gerçek ve tüzel kişilerin karar alma mekanizmalarına dâhiliyeti güçlendirilerek süreçlere katılım sağlaması amaçlanmaktadır. 
  • Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin taslak çıktıları (strateji belgesi, rehber, kılavuz vb.) paydaşların ve kamuoyunun görüşüne açılmaktadır. Alınan görüşler değerlendirilerek çıktılara ve karar alma süreçlerine yansıtılmaktadır. 
  • Paydaşların yürütmekte olduğu etkinliklere Başkanlığımız tarafından katılım sağlanarak politika geliştirme ve karar alma süreçlerine girdi oluşturulmaktadır.
  • Hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik, Başkanlığımız sahipliğinde tasarım odaklı yarışma ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Kamuda dijital dönüşüm kapsamında Başkanlığımız tarafından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında e-Katılım ile ilgili farkındalığın oluşturulması, e-Katılım kapsamında ortak bir yaklaşımın geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin artırılması ve bunun için kullanılan teknolojiler ve iletişim kanalları konusunda kurumlara yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu sayfa en son 27 Şubat 2023 tarihinde güncellenmiştir.