Dijital Devlet Stratejisi

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın devamı niteliğinde olan e-Devlet’ten Dijital Devlet’e geçiş aşamasında Türkiye’nin yol haritasını ortaya koymak üzere Dijital Devlet Stratejisinin hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 

Bu çalışmalara altlık oluşturması amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye için Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) Dijital Devlet İncelemesi çalışması yürütülmektedir. OECD Dijital Devlet İncelemesi çalışması kapsamında, dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla kamu yönetiminde modernizasyonu hızlandırmak ve yenilikçiliği geliştirmek suretiyle genel olarak ekonominin rekabet gücünü artıracak ve vatandaş memnuniyetini yükseltecek politika önerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Bu çerçevede, öncelikle OECD'nin güncel Dijital Devlet Politika Çerçevesi açısından ülkemizin mevcut durum incelemesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına anket uygulanmış, kurum temsilcileri ve emsal ülke temsilcileriyle birlikte emsal inceleme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve ön bulgular çıkarılmıştır. Devamında gerçekleştirilen ek görüşmeler ve çalıştaylar sonrasında OECD tarafından tespit edilen ihtiyaçlar ve fırsatlar doğrultusunda politika önerileri geliştirilecek ve Türkiye için Dijital Devlet İncelemesi Raporu hazırlanarak yayımlanacaktır. 

OECD Dijital Devlet İncelemesi çalışmasının bulgu ve önerileri, Başkanlığımızca 2022 yılı içerisinde hazırlıklarına başlanan Dijital Devlet Stratejisi için de temel teşkil edecektir. Dijital Devlet Stratejisi için tüm paydaşların katılımıyla çalışmalar yürütülmekte olup stratejinin 2023 yılı içerisinde yayımlanması hedeflenmektedir.