Dijital Devlet Stratejisi

Türkiye’nin “e-devlet”ten “dijital devlet”e geçişi aşamasında önümüzdeki dönem yol haritasını ortaya koyacak olan yeni Dijital Devlet Stratejisi hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın devamı niteliğinde olacak yeni Dijital Devlet Stratejisi; veriye dayalı devlet organizasyonu ve kullanıcı deneyimi odaklı bir kamu hizmet sunumu vizyonu ile hazırlanmaktadır.

Dijital Devlet Stratejisi; dijital devlet alanında ülkemizin mevcut durumu, küresel gelişmeler, uluslararası kuruluşların politikaları ve çeşitli ülkelerin strateji belgeleri incelenerek ve ulusal ölçekte ilgili paydaşların görüş ve katkıları alınarak katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda strateji çalışmalarına altlık oluşturulması amacıyla atılan ilk adım Başkanlığımız koordinasyonunda Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ile 2021 sonunda Türkiye için başlatılan Dijital Devlet İnceleme Çalışması olmuştur. Çalışma sürecinde öncelikle OECD Dijital Devlet Politika Çerçevesi açısından ülkemizin mevcut durum incelemesi kapsamında 115 kamu kurum ve kuruluşuna anket uygulanmış, 44 kurum/kuruluşun temsilcileri ile Güney Kore, İsveç ve OECD sekretaryası katılımıyla paydaş toplantıları düzenlenmiş ve 50 kurum/kuruluşun katıldığı “Hizmet Tasarımı ve Sunumu” ile “Veriye Dayalı Kamu Sektörü” konulu kapasite geliştirme çalıştayları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen ihtiyaçlar ve fırsatlar doğrultusunda politika önerileri geliştirilerek hazırlanan “OECD Dijital Devlet İncelemesi Türkiye Raporu” 15 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanmıştır. Özet değerlendirmeler ve politika önerilerine Rapor kapsamında hazırlanan broşürde yer verilmektedir.

Yeni Dijital Devlet Stratejisi hazırlıkları, ülkemizin öncelikli ihtiyaçları ve uluslararası eğilimler dikkate alınarak aşağıdaki stratejik öncelik alanları çerçevesinde yürütülmektedir:

  • Stratejik Uyum ve Yönetişim,
  • Dijital Beceriler,
  • Kamuda Veri Yönetimi,
  • Teknolojik Altyapılar,
  • Hizmet Tasarımı ve Sunumu,
  • Dijital Kapsayıcılık ve Katılım.

Strateji hazırlık çalışmaları kapsamında 9-11-12 Ocak 2023 tarihlerinde 58 kurum/kuruluştan (40 merkezî yönetim, 7 yerel yönetim, 4 üniversite, 4 STK ve 3 özel sektör) toplam 137 temsilci katılımı ile çözüm odaklı paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte çözüm alanı bazlı birebir ve ortak kurum toplantılarına ek olarak dijital devlet alanında iyi uygulamaları tespit edilen OECD üyesi 3 ülkenin temsilcileri ile çevrim içi toplantılar düzenlenmiştir.

Tüm paydaşların etkin katılımıyla yürütülen hazırlık çalışmalarına, birebir kurum toplantıları ile devam edilmekte olup; paydaşlardan görüş alma süreci sonrasında nihai hale getirilecek yeni Dijital Devlet Stratejisi’nin 2023 yılı içerisinde yayımlanması hedeflenmektedir.