Dijital Ekosistem

“Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek, Dijital Türkiye (e-Devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası işbirliğini artırmak ve bu alanda koordinasyonu sağlamak” görevi 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisine verilmiştir.

Kullanıcı odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi bakış açısıyla, kamu hizmetlerinin Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerine taşınmasına devam edilmekte olup, kullanım ve maliyet etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız hızla sürdürülmektedir.

Dijital dönüşümü hayata geçirmede doğru vizyon ve stratejinin varlığı ne kadar önemliyse, sürecin bir lider önderliğinde yürütülmesi de dijital dönüşümün hayata geçirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Dijital Dönüşüm alanındaki başarılı ülkeler incelendiğinde, özel sektörde de kabul görmüş olan Bilişim Üst Yöneticisi veya Dijital Dönüşüm Lideri pozisyonlarının kamu yönetimine uyarlandığı görülmektedir.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler e-Devlet Gelişmişlik Endeksi başta olmak üzere Japonya Waseda Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Dijital Devlet Endeks çalışmalarında da, Kamu Dijital Dönüşüm Lideri (Government Chief Digital Officer, GCDO) rolünün varlığı bir değerlendirme kriteri olarak yer almaktadır.

Kamu Dijital Dönüşüm Lideri (GCDO), kamuda dijital dönüşüm stratejilerinin oluşturulması ve uygulama süreci başta olmak üzere dijital dönüşüm yol haritasının hazırlanmasından sorumludur.

Bu açıdan Kamu Dijital Dönüşüm Lideri, bir rol olmayıp, bir fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır.

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünyada birçok ülkede görmekte olduğumuz Kamu Dijital Dönüşüm Lideri, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikle artık ülkemizde de tanımlanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak, 2023 vizyonumuz çerçevesinde, kamu kurumlarının performans ve hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırarak, dijital dönüşüm ekosisteminin hayata geçmesine öncülük edilecektir.

Ulusal dijital dönüşümün, güvenlik, hesap verebilirlik, şeffaflık, denetlenebilirlik, adalet ve etik yapı taşlarını içeren güven tabanlı platformlar ile ilgili olduğuna inanıyoruz. Bu inançla dijital dönüşüm yol haritamız ve stratejilerimiz kamunun tüm katılımcıları ile paylaşılarak dijital ekosistemin oluşturulması adımları atılacaktır.

Ekosistem temelinde, dijital hizmet sunumunun kurumlar arasında iş birliğine dayalı yenilikçilik ve birlikte değer oluşturma dahil olmak üzere kamu yararına yüksek avantajlar sağladığından, dijital hizmetler üretim ve tüketiminde ekosistem oluşturna çerçevesi tanımlanacak ve desteklenecetir.

Sürdürülebilirlik değeri, toplumsal zorlukları yenilikçi yollarla ele alma ve gelecek nesiller için sosyal, çevresel ve ekonomik değer üretme konusundaki uyumlu çabalar ile ölçülmektedir. Paylaşılan ve sürdürülebilir değer üretimini kolaylaştıran farklı mekanizmalar ile sadece yenilikçiliğin ekonomik etkilerini değil aynı zamanda sosyal ve çevresel sonuçları da önemsemekteyiz.

Bu doğrultuda, açık ve esnek heterojen sistem entegrasyonunda dijital ekosistem ortamı oluşturmak hayati bir rol oynar. Bir ekosistemdeki tüm yaşam döngüsü, ilgili süreçleri tanımlayan ilişki ağları ile birbirine bağlanır. Bu ilişki ağları ise iç içe geçmiş organizasyon kalıplarıdır ve karşılıklı destek, öğrenme, değişim ve ilişkilerin gelişmesini bir ekosistem zemininde mümkün kılarlar. Dijital dönüşümün sosyal yenilikçiliği de beraberinde getireceğine inanıyoruz. Sosyal yenilikçilik ise müşterekliğe, açık bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesine ve işbirlikçi sistemlerin oluşturulmasına katalizör olacaktır.

Toplumsal üretim ve tüketimde yenilenebilirlik kapasitesini arttırmak için, katılımcı teknolojik sistemler perspektifini geliştirerek, birbirine bağlı çoklu ölçeklerde insan odaklı yol gösterici gelecek dijital ekosistem bilincini geliştirmeyi hedefliyoruz.